สุชาติ สวัสดิศรี นำ นักเขียน นักทำหนัง บรรณาธิการ นักวิชาการ ฯลฯ กว่า 1000 คนแล้ว ลงชื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัว "คนอยากเลือกตั้ง"

สุชาติ สวัสดิศรี นำ นักเขียน นักทำหนัง บรรณาธิการ นักวิชาการ ฯลฯ กว่า 1000 คนแล้ว ลงชื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัว "คนอยากเลือกตั้ง"

 

 

แถลงการณ์จากคณะบรรณาธิการ นักเขียน ศิลปิน นักวิชาการ และประชาชน

เรื่อง ปล่อยตัวผู้เรียกร้องการเลือกตั้งโดยไม่มีเงื่อนไข

ตามที่ประชาชนจำนวนหนึ่งได้เข้าร่วมชุมนุมในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เพื่อเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งภายในปลายปี 2561 กระทั่งถูกจับกุม แจ้งความเอาผิด และคุมขัง ในข้อหายุยงปลุกปั่นฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ข้อหามั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ตามมาตรา 215 และข้อหาขัดคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ เรื่องการห้ามชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า 5 คน

คณะบรรณาธิการ นักเขียน และนักวิชาการ ที่ติดตามความเคลื่อนไหวนี้ด้วยความห่วงใย ขอยืนยันว่า การเรียกร้องให้เกิดความชัดเจนในการจัดการเลือกตั้ง เป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่พลเมืองผู้จ่ายภาษีให้กับประเทศพึงเรียกร้องจากรัฐได้ การจับกุม คุมขัง และตั้งข้อหาดังกล่าวต่อแกนนำผู้ชุมนุม นอกจากจะขยายขอบเขตเพิ่มระดับความขัดแย้งให้รุนแรงขึ้นแล้ว ยังสร้างความสับสน วิตก ห่วงใย จากนานาประเทศที่แม่นยำในหลักสิทธิเสรีภาพตามอารยธรรมกฎหมาย

เราขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำผู้ถูกจับกุมทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข และยุติการข่มขู่คุกคามผู้เรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งในทุกกรณี

ลงชื่อ

1. สุชาติ สวัสดิ์ศรี / บรรณาธิการ
2. เวียง วชิระ บัวสนธ์ / บรรณาธิการ
3. อธิคม คุณาวุฒิ /บรรณาธิการ
4. รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์ / บรรณาธิการ
5. โกวิท โพธิสาร / บรรณาธิการ
6. ธัช ธาดา / กวี
7. ทองธัช เทพารักษ์ / ศิลปิน
8. ทินกร หุตางกูร / นักเขียน
9. ไพรัช แสนสวัสดิ์ / นักแปล
10. กฤช เหลือลมัย / นักเขียน กวี
11. กรรณิการ์ กิจติเวชกุล / นักเขียน
12. ประกาย ปรัชญา / กวี
13. เดือนวาด พิมวนา / นักเขียน
14. เกษมศักดิ์ วงศ์รัฐปัญญา / นักเขียน
15. บูรพา เล็กล้วนงาม / บรรณาธิการ
16. ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล บรรณาธิการ
17. ธิดา ผลิตผลการพิมพ์ / บรรณาธิการ
18. พัชราภา ตันตราจิน / นักวิชาการ
19. นิธิ นิธิวีรกุล / นักเขียน
20. อรรถพงษ์ ศักดิ์สงวนมนูญ / นักเขียน
21. นลินี ฐิตะวรรณ
22. ปริยา รัตนโยธา / นักเขียน
23. สิริกัญญา กาญจนประกร 
24. สันติสุข กาญจนประกร 
25. ปราชญ์ อันดามัน / กวี
26. ณรรธราวุธ เมืองสุข ผู้ผลิตสารคดี
27. วิจักขณ์ พานิช
28. นันทวัฒน์ จรัสเรืองนิล
29. ธีรพล พัฒนภักดี / นักอ่านและนักดื่ม
30. ยุทธจักร ดำสุวรรณ / ครีเอทีฟ
31. วรภูมิ เชื้อวณิชย์
32. ศรีสมร โซเฟร / คนเขียนหนังสือเด็ก
33. นงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ
34. นัทธพงศ์ โนรี / ครู
35. ใบพัด นบน้อม
36. พงศธร นัทธีประทุม
37. ปุณิกา พุณพาณิชย์ 
38. สุริยกานต์ พรมมงคล บรรณาธิการ
39. ภิญญา วรุณทรัพย์
40. ชัยพงษ์ สำเนียง
41. ชนิสรา ละอองดี / พลเมืองไทย
42. จารุพัฒน์ เพชราเวช
43. รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน / นักเขียน
44. วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์ / นักเขียน
45. ณัฐรดา สุทธาธาร
46. เชตวัน เตือประโคน / นักเขียน กวี
47. พชร ไม้พานิช / ช่างภาพสารคดี
48. จิรภัทร อังศุมาลี
49. คัทลียา เผ่าศรีเจริญ
50. อานนท์ บุญเชิดชู
51. ปรีชาพล บุญช่วย / คนแก่
52. ปิติ อุตกฤษฏานนท์
53. แสงดาว ศรัทธามั่น / กวี
54. สมเกียรติ ทวีพันธ์วิรุฬห์ / ศิลปิน
55. สิรนันท์ ห่อหุ้ม 
56.บุญส่ง นาคภู่ ผกก.ภาพยนตร์
57.สุรพศ ทวีศักดิ์ นักวิชาการ
58.เทวฤทธิ์ มณีฉาย / ประชาชน
59.ธีระศิลป์ คำปัน
60.อรพรรณ อินเนียม
61.ธนวัฒน์ เพ็ชรล่อเหลียน
62.นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ 
63. ปิยนุช ยอแสงรัตน์ เกตุจรูญ
64.จรัญ หอมเทียนทอง
65.อากร ภูวสุธร : คนขายหนังสือเก่า
66.ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่ บก.สำนักพิมพ์สะพาน
67.พิรัตน์ วงศ์สายสุวรรณ
68.อัยย์ ปรารถนา อุทัยพันธ์ นักเขียน
69.ไพบูลย์ สำราญภูติ
70.สุนชัย จินารักษ์พงศ์
71.ธนานันท์ วราสิทธิกุล
72.การะเกตุ ศรีปริญญาศิลป์
73.บดินทร์ อินทรรุจิกุล
74.ชลธร วงศ์รัศมี นักเขียน
75.บพิตร วิเศษน้อย
76.อาศุชา ถาวรนันท์ / แม่ค้า
77.อนุชิต นิ่มตลุง /ช่างภาพ
78.อันธิฌา แสงชัย / นักวิชาการ
79.สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย
80.สมพงษ์ ทวี' กวี / ศิลปิน
81.กนกวรรณ ยามากุชิ 
82.วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
83.สิทธิพงศ์ อุรุวาทิน
84.ถนอม ชาภักดี นักวิจารณ์ศิลปะ
85.ดำรงค์ศักดิ์ มีสุนทร
86.กอบัว สีบุญเรือง
87. ณขจร จันทวงศ์ นักเขียน/นักข่าว 
88. ตวงพร ปฏิปทาพานิชย์ / ช่างปั้น
89. ทวีพัฒน์ แพรเงิน
90. ปวินท์ ระมิงค์วงศ์
91. สุทิวัส สามารถกิจ / ทันตแพทย์
92.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ / นักวิชาการ
93.กุลธิกาญจน์ กัญจนวัฒน์
94.พิทักษ์ โอเงิน
95.สกุลศรี บุญโชติอนันต์
96.เสรี จินตกานนท์ พลเมืองไทย
97.วสันต์ ซึมทราย
98.เมธี ตรีวิเชียร
99. ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์
100.ทรงสิทธิ์ กสิฤกษ์
101. ภูเบศ โฆษิตณรงค์
102.ภู กระดาษ นักเขียน
103. ไพจง ไหลสกุล
104.ทวีศักดิ์ ปิ บรรณาธิการข่าว
105.ศุภชัย เลิศกิตติโกศล 
106.ธนกฤต ฉ่ำเอี่ยม
107.ณัฐนิชา อุตศาสตร์
108. อาอีเซาะ ดือเระ
109.คาล รีอัล กวี/นักเขียน
110.วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย / ผกก,นักออกแบบ
111.สมเจตน์ อยู่ใจ 
112.ณขวัญ ศรีอรุโณทัย กราฟิกดีไซเนอร์
113.พีรดา เชนวรรณกิจ /นักศึกษา
114.ปัญญา สีสัน/นักบวชในพุทธศาสนา
115.พัลลภ สามสี บรรณาธิการ
116. พระชาย วรธัมโม
117.ทานเกวียน ชูสง่า
118.จาตุรันต์ ต๊ะนา
119.ชลนที พิมพ์นาม
120.ปริณย์รพี อักษรโกสินทร์
121.ชุติพงศ์ มาศงามเมือง
122.พีรมณฑ์ ตุลวรรธนะ นักเขียน
123.โสฬส อรัญวงศ์
124.ศุภกร ฉิมภารส
125. เอกวิทย์ เตระดิษฐ์ / บรรณาธิการเว็บไซต์
126.กันต์ฌพัชญ์ อยู่อำไพ /นักวิชาการ
127.เอกภพ ผาวงษ์
128.ธรรมสูตร ละอองอักษรา / บรรณาธิการสตรีทไร้ท์เตอร์
129.เอกวัฒน์ พิมพ์สวรรค์ / นักกิจกรรมสิทธิความหลากหลายทางเพศ
130.สินาถ อุปนิสัยพล : ดีไซเนอร์
131.การุณ ศรีวิชัย
132.อาภาพรรณ ปลั่งสิริสุนทร
133.ปารมี บุญลาโภ
134.ปริชาติ หาญตนศิริสกุล
135.ต้นแก้ว กุลศรี
136.บัญชา สารโท ผู้สื่อข่าว
137.ธนพัต นรัตถรักษา
138.พรไพลิน แก้ววังปา
139.กันตวิช โปรียานนท์
140.นพดล พอใจ / นักศึกษา
141.ภัควดี วีระภาสพงษ์ นักแปล 
142.นาอามร์ หมอเต๊ะ
143.บุญชัย แซ่เงี้ยว
144.อภิชาติ คงแสงไชย
145.พศุตม์ สอิ้งทอง
146.ณัฏฐ์กชพร ธีริศราวิชชากร ครีเอทีฟ
147.ชิตะวา มุนินโท
148.วิรัช มานะนาวิกผล
149.ภูมิภัทร ชัยยะเลิศ
150.ธวัชชัย ชื่นมีศรี/ชาวนา
151.ศุภวิทย์ น้อมเกียรติกุล
152.ธนวัฒน์ ปรางค์โท้
153.นพดล พัชราวราภรณ์
154.จิรภัทร วีณะคุปต์
155.ณิชากร ศรีเพชรดี นักเขียน
156.ชิษนพงศ์ ธิกา
157.ปรัชญ์ รุจิวนารมย์
158.นันทรัตน์ ศุภวราพงษ์ /บรรณาธิการ
159.พีรชาติ อัชรพงศ์ / อาชีพอิสระ
160.เอกสิทธิ์ เทียมธรรม
161.อุทิศ เครือบุดดี
162.วิบูลย์ วัฒนนามกุล
163.นิติกร ดาราเย็น
164.คนึงนิตย์ อุตมา
165.แสงดาว ศรัทธามั่น
166.วิมล เกิดแสง
167.จินนะ คงมา
168.พิมลพรรณ เกิดแสง
169.รวี ศิริปริชยากร /ครูอนุบาล
170. ศุภกฤต แซ่จัง
171.ชาญวุฒิ เมฆรักษาวนิช
172.ทนงศักดิ์ ช่อประพันธ์/นักธุรกิจ
173.วินัย ดิษฐจร
174.ณชิต กวินพลอาสา
175.ทวีชัย ถาใจ
176.วรรณา พ่วงพร้อม/ครู
177. ธาริน กลิ่นหอม
178.ชาญชัย วงษ์มหาวรรณ์ ชาวนา
179.กัมปนาท สังข์สร นักวาดภาพประกอบครับ
180.สถาพร อินทรพันธุ์
181.ฐิตินบ โกมลนิมิ
182. ธีร์ อันมัย
183.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
184.ฐณฐ จินดานนท์ / นักแปล
185.พัชร เอี่ยมตระกูล
186.สฤณี อาชวานันทกุล 
187.สาวิตรี พวงเงิน นักศึกษาประวัติศาสตร์
188.มณฑล ยิ้มแฉล้ม
189.วัฒนา แก้วสังข์
190.ปณชัย ไตรศรี แรงงาน
191.วาสนา ปัญญาแก้ว แม่บ้าน
192. สัญญา บุตรเต / คนเสียภาษี
193.ธีระยุทธ ยังอยู่สุข ลูกจ้าง
194.อนุเทพ บุญเอนกพัฒน์
195.กฤตนัน สตยกฤต
196.อเนก ปิ๋วธัญญา ช่างภาพ
197.บุญส่ง ภู่ระหงษ์ อาชีพค้าขาย
198.ณฐพล บุญประกอบ
199.สิปปกร สารอักษร
200.ศิววัชร สัตตบงกช
201.วิชาญ สาธร
202.อิมรอน ซาเหาะ
203.อรุณรุ่ง สัตย์สวี / นักเขียน
204.ภณคุณ หมื่นเทพ
205. เสกสรรค์ วินยางค์กูล
206.ธนาธร ภัสสรวิชาญ
207.ชามาดา /แจมจัง/รณภพ ทรงเสรีย์ (นักเขียน/อดีตบรรณาธิการ
208.ปิยะบุตร วิมลมั่งคั่ง
209.Visuit Dulyayangkul
210.ทศวรรษ กลิ่นจันทน์
211.พัลลภัทร น้อยธิ / จิตแพทย์
212.รอมแพง อริยมาศ นักเขียน
213.อัคร ปัจจักขะภัติ
214.สานุ อร่ามเอกวนิช 
215.อติชาติ สายทองอินทร์ / นักเขียน
216.ณัฐชนน เรืองสุทธิ / ครูสอนร้องเพลง
217.วรรณ วิบูรณ์
218.โสฬส หงษ์ทอง
219.วิญญู รังษีธรรม ทนายความ
220.พริ้ม บุญภัทรรักษา ทนายความ
221.ชนายุส ตินารักษ์ /นักเขียน
222.พิชชามล นิยมพานิชพัฒนา
223.ฐาปนพงศ์ พะเนตรรัมย์ / นักศึกษา
224.มัญชยา แก้วกันหา
225.กฤษณ์ แป้นพัฒน์
226.ปารเมษฐ์ มูลแก้ว
227.วินัย กว้างขวาง / นักศึกษา
228.กมลวรรณ สายทอง
229.นลธวัช มะชัย บรรณาธิการ
230.ปรารถนา เณรแย้ม
231. ธิกานต์ ศรีนารา
232.จอมเทียน จันสมรัก / นักเขียน
233.สมยศ แสงสว่าง / นักอ่าน
234.รอนฝัน ตะวันเศร้า / นักเขียนและกวี 
235.ปฐม ภู่ระหงษ์ / บอร์ดเกมเมอร์
236.รังสิมา ตันสกุล
237. วิมล แสงมณี 
238.สมหมาย นุ๊ก สาสังข์ /คนขายตั๋ว
239.ชัยชนะ นำนาผล
240. อัยรวี กะดังงา
241.อรรถพล ทำมิตา
242.ลีน่าร์ กาซอ
243.อนุสรณ์ รุ่งแจ้ง
244.จินตกวี แก้วประสิทธิ์
245. เมฆ พงศ์ฑีฆายุ
246. สมชาติ ศรีวงศ์ธรรม
247. ศิวาเมษฐ์ แข่งเพ็ญแข แพทย์/นักอ่าน
248. วลัยลักษณ์ แข่งเพ็ญแข แพทย์/นักอ่าน
249.สันติ แต้พานิช
250.ทิพย์สุวรรณ ฉันทะ
251หรินทร์ สุขวัจน์ บรรณาธิการ
252.พิมภรากร นิยมานนท์
253.พนา เพชรสัมฤทธิ์
254.พัชรี แซ่เอี้ยว
255.ชัยนรินทร์ กุหลาบอ่ำ / นักกิจกรรม,กวี
256.สุรี ขันตยาลงกต / นักออกแบบ
257.โชคชัย แซ่แต้
258.ภาสพิชญ์ โชติอัครปรมัตถ์ ศิลปิน
259.สุทธิพงษ์ รอดปลอด
260.วิสุทธ มั่งมี
261ชนฐิตา ไกรศรีกุล / นักศึกษา
262.ปีย์ญานันท์ รัตนจันทร์
263.พรรณงาม ฤทธิรณชัย
264.วลัยพรรณ ชัยบูรณะวิทย์ /นักนิติวิทยาศาสตร์
266.บัณฑิต ปิยะศิลป์
267.อัครวิช เงินกร
268.ดนัยธรรม ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ / ติวเตอร์
269.พัทธมน ศุขเกษม
270.วัลลภ อมรประภ้สร์ชัย
271.สุวิชา พิทักษ์กาญจนกุล
272.ปัญจิน ธนารักษ์โชค
273.ธรรมศักดิ์ จันทร์กลาง / ชาวนา
274.นรินธร ห้วยห้อง
275. อัญชุดา ส่งสมบูรณ์
276.คนางค์ คันธมธุรพจน์/ นักวิชาการ
277.จันทร์เพ็ญ ทรงเสรีย์
278.ธนกฤต กฤษณยรรยง
279.อาทิตย์ ทองอินทร์ / ประชาชน
280.สร้อยแก้ว คำมาลา
281.ดำรงศักดิ์ หลีกพาล กวี/คนทำงานศิลปะ
282.ทิพย์ ปราพันธ์ ปราชญ์ชาวบ้าน
283.อติเทพ จันทร์เทศ ประชาชน
284.ศรันย์ สมันตรัฐ/ นักอ่าน
285.สุรพงษ์ ศรีพรม ครู 
286.อนุสรณ์ ติปยานนท์
287.นิชานันท์ นันทศิริศรณ์ 
288.นัยนา วงศ์ใหญ่ 
289.สุทธิรักษ์ จงอัจฉริยกุล
290.ชาญชัย อนันต์มานะ 
291.โศรยา จักรนารายณ์
292.ภูมิวัฒน ์แรงกสิวิทย์/ นักศึกษา นักวิจัย นักเขียนอิสระและคอลัมนิสต์ 
293.ภูมิชัย นากรุงศรี / โมเดลเลอร์
294. วริทธิ์ แจ่มใส
295.อรวรรณ จิตรรัมย์
296.สาริศ วัฒนากาล
297.รฐนนท์ ช่วยตั้ว /นิสิต
298.โชน วาริชภูมิ กวี
299.กวินพร เจริญศรี
300.ธารา เจริญเขต
301.วิทยากร โสวัตร นักเขียนอิสระ/เจ้าของร้านหนังสือฟิลาเดลเฟีย
302.วัชชิรวิทย์ วงค์ใจคำ
303.มาโนช คุรุวิจักษณ์ / นักค้นคว้า
304.อมรมาศ จิตรรังสรรค์
305.ธนิษฐา รอยอินทรัตน์
306.ฉลวย แก้วกมลรัตน์ / แม่บ้าน
307.ฉัตรแสง ธนารักษ์โชค
308.พุฒิพงศ์ มหาอุตร
309.เอกลักษณ์ นับถือสุข
310.กศิมาภรณ์ นิพขันธ์
311.ยลชนก โยธีจรัสศรี
312.จันจิรา มิโลเซวิค
313.กัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์
314.วิศรุต มโน production engineer 
315.เจณิกาพร ปิยะรัตน์
316.ธนภัทร คชฉวีวงษ์
317.กล้ารบ ฉายอรุณ
318.ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี
319.ธนวัฏ ปรีชาจารย์
320.ฐิติมาศ คำวงษ์
321.อุระ ศิวะชาติชูวงศ์ /พ่อค้า
322.การิม มูซอ ชาวสวนมะนาว
323.เกศณี ไทยสนธิ
324.ชูวิทย์ กลิ่นบัว
325.ชวิศ ผิวเงิน
326.ต่วนยุสรีย์ แซแร
327.สมศักดิ์ บางนิ่มน้อย
328.สุพร เดชตระกูลวงศ์
329.รัชตะ อารยะ
330.รัชศักดิ์ จิรวัฒน์
331.ฐานันดร์ ปานมา
332.ปรีชา หลำผาสุข
333.ชาคริต หลำผาสุข
334.ภิญญาพัชญ์ แท่นงาม / นักศึกษา
335.วรัญญา สวัสดีนฤนาท
336.ณัฐพล พัันนาม/สถาปนิก
337. สหรัฐ พัฒนกิจวรกุล กวี
338.ณัฐรินทร์ กลิ่นจันทร์ วิศวกร
339.วีรยุทธ สุดแสง
340.ธวัชชัย ดวงนภา / นักเล่าเรื่อง
341.อดุล หวันสกุล/โค้ชฟุตบอลกำปง ยูไนเต็ด
342.แม่น้ำ เรลลี่ / กวี
343.ปวรปรัชญ์ แก้วยศ
344.บุญเลิศ วิเศษปรีชา นักวิชาการ/ คอลัมนิสต์
345.ธนา ชนินทร์ประเสริฐ
346.พรทิพย์ ชนะศุภชัย
347.สุภาพร ยิว
348. ธีรดา มูลศิริ / นักเขียน
349. ชนพล แจ้งเจริญ นักศึกษา
350. นฤมล สีสุวรรณ
351. มุจรินทร์ ช่องวารินทร์
352. ทรงเดช เย็นทรัพย์ / นักธุรกิจ
353. เอกราช อาจปรุ / แรงงาน
354. ธนากร สาริทธี นักวาดภาพ / ครูศิลปะ
355. ธิดาพร ศรีจันทร์ นักวาดภาพ
356.บดินทร์ เจษฎาจินต์
357.โกวิท ทักราล
358. พลอยไพลิน เกษมสุข
359. ธนากร ปัสนานนท์
360.กาน การิทัต / นักวิชาการอิสระ 
361.On TheWay/นักเขียน บรรณาธิการ
362.รติรัตน์ รถทอง
363.สุภาวิณี พรหมทองพันธ์
364. สายรุ่ง สุทาชัย / นักอ่าน
365.วินัย กว้างขวาง
366.สุนันทา จันทร์หอม
367. เชิดชาย พนัสอำพน
368.ธนา ชนินทร์ประเสริฐ
369.พรทิพย์ ชนะศุภชัย
370.สุภาพร ยิว
371. ธีรดา มูลศิริ / นักเขียน
372. เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์
373. นฤมล สีสุวรรณ
374. มุจรินทร์ ช่องวารินทร์
375. ทรงเดช เย็นทรัพย์ / นักธุรกิจ
376. เอกราช อาจปรุ / แรงงาน
377. ธนากร สาริทธี นักวาดภาพ / ครูศิลปะ
378 ธิดาพร ศรีจันทร์ นักวาดภาพ
379.บดินทร์ เจษฎาจินต์
380.โกวิท ทักราล
381. พลอยไพลิน เกษมสุข
382. ธนากร ปัสนานนท์
383.กาน การิทัต / นักวิชาการอิสระ 
384.On TheWay/นักเขียน บรรณาธิการ
385.รติรัตน์ รถทอง
386.สุภาวิณี พรหมทองพันธ์
387. สายรุ่ง สุทาชัย / นักอ่าน
388วินัย กว้างขวาง
389.สุนันทา จันทร์หอม
390 เชิดชาย พนัสอำพน
391.ดวงใจ เชิดพุดซา
392.ฤชากร จึงตระกูล/นักศึกษา
393 นัชชา ตันติวิทยาพิทักษ์
394.วรนุช สุวรรณ์
395.กฤษณา นวลศรี
396.อัญชนา รัตนปิณฑะ
397.ฆรนันท์ จารุสถาพร
398.พิกุล วณิชาภิชาติ/นักวิชาการ
399.ชลเทพ ปั้นบุญชู
400.ศุภกัญญา แข็งแรง
401.ประภาส นิลโกศล
402.จตุราพร รัตถิกุล
403. ณปภัช พงษ์อภัย / วิศวกร
404.มานิตย์ กลางขอนนอก
405.เทิดศักดิ์ จริยโยธิน / ธุรกิจส่วนตัว
406. ปานิพรรณ จริยโยธิน / ธุรกิจส่วนตัว
407.ปรัตถกร บุญเกิด
408.อับดุลเลาะ สาเมาะ / นักการศึกษา
409.ชวลิต หมื่นนุช
410.พีรพงษ์ พลศักดิ์
411.ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์ / คอลัมนิสต์อิสระ
412.ปิยฉัตร สินพิมลบูรณ์ 
413.ศรศิลป์ กฤตยานวัช นักศึกษา
414.อโณทัย เอมวัฒนา

+ สามารถลงชื่อเพิ่มเติมในช่องคอมเมนต์ ทางเราจะทยอยอัพเดตรายชื่อครับ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0

9 ความคิดเห็น

 
หลวงพี่เตี้ย

ภาคเหนือก็มาครับ

แถลงการณ์

เครือข่ายนักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนภาคเหนือ

เสรีภาพเป็นของประชาชน ประชาชนมีสิทธิเรียกร้องการเลือกตั้ง

เป็นระยะเวลากว่า 4 ปี ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กระทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากประชาชน ด้วยคำกล่าวอ้างว่า เข้ามาแก้ไขปัญหาและสร้างความสงบสุข แต่ในทางตรงกันข้าม 4 ปีที่ผ่านมา กลับเป็นช่วงเวลาอันแสนหดหู่และน่าเศร้า ภายใต้บรรยากาศการบริหารงานและปกครองประเทศ ด้วยรูปแบบเผด็จการอำนาจนิยม ของ คสช. ที่มิได้มาจากเจตจำนงของประชาชนโดยทั่วไป 4 ปีที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึง ความล้มเหลวในการบริหารงานในหลายด้านของ คสช. ทั้ง คุณภาพชีวิตประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่สำคัญ คือ “หลักการประชาธิปไตย” ได้ถูกทำลายลงอย่างเห็นได้ชัด

หลายต่อหลายครั้ง ที่ประชาชนผู้มีความหวังถึง “ประชาธิปไตย” ได้ยืนยันถึงสิทธิความเป็นพลเมือง ด้วยการเรียกร้องถึง “การเลือกตั้ง” แต่ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหา การจับกุม การดำเนินคดี และการติดตาม ตลอดจนการคุกคามด้วยรูปแบบต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม ผ่านคำสั่ง หัวหน้า คสช. 3/2558 จนทำให้ชีวิตขาดความปกติสุข ไม่สามารถแสดงออกถึงสิทธิ และเสรีภาพ ที่ประชาชนพึงมีบนหลักการประชาธิปไตย

พวกเราในนาม เครือข่ายนักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนภาคเหนือ ขอยืนยันว่า การเรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง เป็นสิทธิอันชอบธรรม ที่พลเมืองทุกคนสามารถแสดงออกมาได้

พวกเราขอสนับสนุน การเคลื่อนไหวของ “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง” และประชาชนทุกหนแห่ง ในการเรียกร้องการเลือกตั้งบนหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

พวกเราขอประณาม การขัดขวาง การดำเนินคดี และการจับกุมของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่กระทำต่อ “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง” และประชาชนผู้เรียกร้องการเลือกตั้ง

เครือข่ายนักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนภาคเหนือ

22 พฤษภาคม 2561

ดังรายชื่อต่อไปนี้

โอเคนะ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
หลวงพี่เตี้ย

ปูลู   คนอยากเลือกตั้งเชียงใหม่  คนละกลุ่มกับเครือข่ายป่าแหว่งนะครับ   พวกนั้นมันพวกนกหวีด   ห้ามด่าศาลแต่ด่าเสื้อแดงได้   .......   ขำๆ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
หลวงพี่เตี้ย

รายชื่อจากภาคเหนือ    มาจากประชาไท

นิธิ เอียวศรีวงศ์

อานันท์ กาญจนพันธุ์

ธเนศวร์ เจริญเมือง

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

ชัชวาล ปุญปัน

สุชาดา จักรพิสุทธิ์

นงเยาว์ เนาวรัตน์

ชำนาญ จันทร์เรือง

วรวิทย์ เจริญเลิศ

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

นันท์นภัส แสงฮอง

นัทมน คงเจริญ

ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

พลอยแก้ว โปราณานนท์

จณิษฐ์ เฟื่องฟู

พศุตม์ ลาศุขะ

ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

รวิพร ดอกไม้

สิงห์ สุวรรณกิจ

วราภรณ์ เรืองศรี

ธิกานต์ ศรีนารา

สิรีธร ถาวรวงศา

ภัควดี วีระภาสพงษ์

พิภพ อุดมอิทธิพงศ์

ธีรมล บัวงาม

อานนท์ ตันติวิวัฒน์

อรภัคค รัฐผาไท

ชนฐิตา ไกรศรีกุล

กัลย์สุดา ปานพรม

พึ่งบุญ ใจเย็น

ภูธน ทองตัน

จิรภัทร ทวีชื่น

ธนวัฒน์ นุ่มเจริญ

จตุพล คำมี

อภิบาล สมหวัง

พงศ์ภรณ์ พงษ์พันธุ์

ธีระพล คุ้มทรัพย์

ทศพล ศรีนุช

วิธญา คลังนิล

พรพรรณ วรรณา

นิติพงศ์ สำราญคง

ธนพงษ์ หมื่นแสน

กฤตน ชัยแก้ว

พัชรินทร์ ถาปินตา

ดำนาย ประทานัง

หทัยกานต์ สังขชาติ

อธิคม มุกดาประกร

นลธวัช มะชัย

อนุสรณ์ ติปยานนท์

ประวิทย์ มุ่นเชย

อันยา โพธิวัฒน์

ศักดิ์ ไชยดวงสิงห์

แสงดาว ศรัทธามั่น

กิตติศักดิ์ อินต๊ะริน

จำลอง ทองศรี

สุกัญญา ทองศรี

ประเสริฐ ต้นเขียน

นาตยา คงเจริญ

อิสสริยา โนวัค

บุญวรรณี วิริยะชัยวงศ์

ลลิตา เดชเกิด

พรนภัส พูลสมบัติ

สุดารัตน์ พรมเสน

กาญจนา ดีอุด

พรพิศ ผักไหม

สุนทรี ภูมิชัยสุวรรณ์

วีรยุทธ อติมานะ

ณัฐพงศ์ ดวงแก้ว

เฉิดฉันท์ ศรีพาณิชย์

อังสนา วดีศิริศักดิ์

ธนาวุฒิ วดีศิริศักดิ์

สุวิภา จำปาวัลย์

ชญาณิฐ สุนทรพิธ

นิชากร ตัวละมุน

แพร จารุ ทองเกลี้ยง

ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์

พลลดล พลเดชวิสัย

อาทิตยา พลเดชวิสัย

คีตพัฒน์ ประภานนท์

วรญา ประภานนท์

ณจิตรา ประภานนท์

วีระพงษ์ ชินวัตร

วีระเกียรติ ชินวัตร

ธงไชย อาภาวัชรุตม์

วรรณศิริ พุทธิศรี

กีรติกานต์ เดชาวัฒนากุล

ศรยุทร เอี่ยมเอื้อยุทธ

นิตย์ ใจงิ้วคำ

รวิวาร รวิวารสกุล

ชานนท์ ญาณาคร

วรการต์ ปันดวง

ภัทรภูมิ เติงจันต๊ะ

พงษ์กฤษฏิ์ จิโน

อนินท์ญา ขันขาว

พิทักษ์ พิสูจน์

พงษ์ศักดิ์ บุญสม

เยาวเรศ คำปรุงสิทธิ์

จุฑาทิพย์ บุญสม

เขม ชุดทอง

เพ็ญนภา เรืองมาลัย

พนิดา การะบุญ

ปรีญาวัลย์ ใจปินตา

เกรียงไกร จินะโกฎิ

ดิเรก หมานมานะ

ซูไลมาน กูตัยบี

นูรีมะห์ บือราเฮง

สาลาม๊ะ หลงสะเตียะ

พงศกร สงวนศักดิ์

ชัยพงษ์ สำเนียง

สมพงษ์ อาสากิจ

พนา กันธา

กรวรรณ บัวดอกตูม

รวิพล ลี้มิ่งสวัสดิ์

พีรณัฐ พฤกษารัตน์

วรเมธ ชัยมงคล

สุทธิดา มณีกุล

พัชรีพร เทพนำชัย

สุทธิชัย เกษมสุขพูนวัตถุ

โอเคนะ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
3 ส

ไอ่ตูบYES !

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
Bugbunny

ตอนนี้ขึ้นไป 550 แล้วครับ เมื่อคืนเอามาแชร์ตอนเกือบสองยามแล้ว เลยเอามาเพิ่มเผยแพร่ต่อให้

414. อนุวัฒน์ สนนอก
415. วัชชิรวิทย์ วงค์จำ / เจ้าของสิทธิและเสรีภาพของตัวเขาเอง
416. สุข์ปราณีย์ คันธะชัย / ประชาชน
417. มูฮาหมัดอัณวัร หะยีเต๊ะ / กิจการเพื่อสังคม
418. ประวิทย์ เยี่ยมแสนสุข
419. กัณฑ์อเนก ตรีธารทิพย์เลิศ
420. วสวัตติ์ เลิศศิววิญญู / นักศึกษา
421. วรรณิดา อาทิตยพงศ์
422. สุรัตน์ เตติวงศ์
423. ณภัทร เสวกฉิม / ประชาชนต้องการประชาธิปไตย
424. กานต์ ตั้งธรรมนิยม
425. นภัทร วงษ์สนอง
426. วรัญญา บูรณากาญจน์
427. ธัชนนท์ เสน่ห์ / นักศึกษา นักอ่าน
428. กฤฎา สง่างาม
429. ธีร์รัฐ พิริยะกรณ์เกษม
430. คุณากร วิสาลสกล
431. อธิชา ทองสม / งานอิสระ
432. รณนาท วรการ
433. นครินทร์ พันธุมจินดา / บรรณาธิการ
434. ณัฐชานันท์ พานิชย์
435. พงศกรณ์ รักษา / นักศึกษา
436. สาวิตรี อริยชัยเดช
437. ณัฐพงษ์ โอฆะพนม
438. ยุคนธร แก้วปราง
439. ศุภามาศ บุญนิล
440. ธนวัฒน์ คงชาตรี / คนเสื้อแดง
441. พขร ชูจันทร์ / ช่างภาพ
442. นิชา ลี้พล
443. ธวัช ดำสอาด
444. พจน์ กริชไกรวรรณ / บรรณาธิการ, ช่างภาพ
445. ต่วนอิสกันดาร์ ดาโต๊ะมูลียอ / นักสันติวิธี
446. ดุลยพงษ์ ดวงทาทอน / ไม่เป็นนักอะไรเป็น"ประชาชน"
447. จิรายุทธ แซ่อึ้ง
448. กำพล นิรวรรณ / สื่ออิสระ
449. กิตติศักดิ์ สฤษดิสุข / คน
450. พรทิพย์ ปักษานนท์ / ธุรกิจส่วนตัว
451. ภาณุเดช ดอกสันเทียะ / นักศึกษา
452. รวิวาร รวิวารสกุล / นักเขียน กวี นักแปล
453. ชัชวาลย์ จินดาวงค์ / ธุุรกิจสว่นตัว
454. กิ่งฟ้า เสนีวงศ์ ณ อยุธยา / พลเมือง
455. เนติ นครแก้ว
456. ชลลดา พวงลำเจียก
457. วศิยาภรณ์ สุขสาลี
458. สมเกียรติ สุนทรสวัสดิ์
459. พันธุ์ชัย อินทร์ชูรันต์
460. พชร สีอ่อน / นักศึกษา
461. พัชรยา สุขวุฒิกุล / พนักงานบริษัท
462. พิชัย แจ่มจำรัส
463. ชีวิน อริยะสุนทร
464. ธนัชชา อาจหาญณรงค์
465. ฟารีดา จิราพันธุ์
466. พัฑฒิ บานแย้ม / ศิลปินอิสระ
467. วันวิสา พิชัยวัฒนพร / นักอ่านหนังสือ
468. คารินา โชติรวี
469. โอ เตชะดิลก
470. ปัณฑิตา ดีอนันต์ลาภ / แพทย์ผู้รักความถูกต้อง
471. ชาญคณิต อาวรณ์ / ราษฎรบ้านแท่นดอกไม้
472. สรศาสตร์ วิเศษสินธุ์
473. ภาณุ ตรัยเวช / ประชาชน
474. มาร์ราลินณ์ แจ่มเที่ยงตรง / นักศึกษา
475. ชิดชนก ถิ่นทิพย์
476. สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา / นักศึกษาปริญญาเอก
477. อายุธ ศักดิ์มังกร / ทนายความ
478. พลัง ศรีสรินทร์
479. นพมาศ นวลเพชร์
480. โชคชัย วันชัยชูดี
481. ชญานิน เตียงพิทยากร
482. วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
483. พชรวรรณ บุญพร้อมกุล
484. ชัยธวัช ตุลาธน / บรรณาธิการ
485. Tana Dam
486. เวธัส โพธารามิก
487. จรีย์ ศรีสวัสดิ์
488. ณรงค์ศักดิ์ กุลรัตนาภา
489. อมรศรี พลอาสา
490. วัชรินทร์ มีอิ่ม / ผู้เสียภาษี
491. พิชญ์สุชา สุวรรณพูล
492. กมลลักษณ์ ตรีทอง / นักศึกษา
493. โอ๊ต มณเฑียร
494. ชญุตม์ ชัยภูมิ
495. ณัฐสิรี รอดโพธิ์ทอง / ประชาชน
496. อนุวัตร กัณหะกาญจนะ / ช่างภาพ
497. พชรกฤษณ์ โตอิ้ม
498. จุฑา สุจริต
499. ผุสดี กิจสวัสดิ์ / ประชาชนเต็มขั้น
500. สรพล เพ็ญสุข
501. กฤษ พร้อมแสงทอง / กราฟิก คอมพิวเตอร์
502. เอวารินทร์ เทียมเมือง / พนักงานบริษัทเอกชน
503. ชาตรี ภัทรอานันท์ / พลเมืองไทย
504. ชิษณุพงษ์ อ่วมศรี / นักศึกษา
505. นฤดล พิมพ์นนท์ / นักศึกษา
506. วีระ แสงสิทธิ์ / เกษตรกร
507. จารุนันท์ บุญจันทร์
508. แมน ปกรณ์ / ลูกชาวบ้าน
509. เพชรรัตน์ ปราณี
510. เอก รักตประจิต / คนอ่าน
511. พลากร จันทเมธิ / ค้าขาย
512. จิราพร จันตะเภา / ประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง
513. นิสารัตน์ กุสุมายุทธ / นักศึกษา
514. วัชระ คงห่อ
515. ศักดิ์รพี รินสาร
516. จันทราญา สุริยงค์
517. กิตติพงษ์ ธีระจันทร์
518. จรัญ มาลัยกุล
519. กรดล แย้มสัตย์ธรรม
520. สกก์บงกช ขันทอง
521. สมฤดี เตียสกุล
522. ไพศาล ฉัตรลดา
523. สัณห์ชัย โชติรสเศรณี
524. อารียา สุวรรณราช / ชาวบ้าน
525. จิฏฏห์ บุรณัศ / ครีเอทีฟ
526. ณัฐภัทร เหลืองรุ่งทิพย์
527. ปิติพงษ์ ผาสุขยืด
528. ศุภวัฒน์ กล่อมวิเศษ / นายหนังตะลุง
529. บุณย์จรีย์ว งศ์อาษาว / แม่ค้าข้างถนน
530. พิชญาวดี โยสีดา
531. ธิติพงษ์ ก่อสกุล
532. ธนวรรธ บุรณศิริ / contents creator
533. นพเก้า คงสุวรรณ / นักข่าวสำนักข่าวหมียักษ์
534. นพนาถ ลีละวัฒน์วัฒนา
535. ทินน์ ติชิลันธ์
536. กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร / นักวิชาการ
537. เวลา ศุวิลเวธน์
538. ทอม โพธิสิทธิ์
539. วิทวัส อินทระสังขา
540. กมล พรหมเอื้อ
541. พัชรพงษ์ พิกุลแก้ว
542. วริศรา อุปพงษ์ / นักศึกษา
543. สันติกุล จารุสถาพร
544. Theeratat Wipatajit
545. ศุภกิชญ์ สุภา
546. ประภัสสร์ ชูวิเชียร
547. จตรินทร์ เพียงตา
548. นิติ ซ่อมทอง
549. คีรีบูน วงษ์ชื่น

เชายังเปิดให้ลงชื่อกันอยู่นะครับ ใครอยากแสดงเจตนาร่วมเชิญที่นี่ มีผมชื่อนึงแล้วในนั้นด้วย

https://www.facebook.com/waymagazine/posts/10155326417831456:0

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
fantomous

เดี๋ยวไอ้วินทวย กับไอ้ไอ้ไก่อูต้องออกมาบอกว่าพวกนี้ถูกจ้างมาครับ. 

(มันคงไม่กล้าเอ่ยว่าท่านนายกฯทักษิณ กับท่านนายกฯยิ่งลักษณ์จ้าง

เพราะมุกเริ่มแป๊ก).  ขำๆ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
Bugbunny

ข้อสังเกตุจากผู้ร่วมลงชื่อในเพจ 

https://www.facebook.com/waymagazine/posts/10155326417831456:0

ก็คือ

1. เกินค่อนเป็นคนชั้นกลางที่ไม่เคยมีชื่อออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง

2. พวกเขาเป็นคนอาชีพอิสระมากมาย ทั้งสถาปนิก วิศวกร แพทย์ นักธุรกิจ ข้าราชการ ครูอาจารย์ เจ้าของกิจการ ครีเอทีฟ พนักงานบริษัท แม่บ้าน ไปจนถึง Street Food Vendor ฯลฯ 

3. พวกเขาร่วมกันแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการและสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด ไม่ต้องการให้ทหารกาก คสช.แก๊งค์นี้ปล้นประเทศต่อไปอีกแล้ว

ไอ้ตูด ไอ้อ้วน ไอ้ป๊อก และบรรดาลูกสมุนทั้งหลาย ไสหัวออกไปได้แล้ว ประเทศไทยพินาศฉิบหายเพราะไอ้พวกทหารกากกลุ่มนี้มานานเกินไปแล้ว

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
Bugbunny

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
Bugbunny

มาบอกเพิ่มว่าตอนนี้เกินพันแล้วครับที่ร่วมลงชื่อ และยังมาอีกเรื่อย ๆ 

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0